ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 Opole
tel. 77 454 38 37; fax 77 453 79 61
kuria@diecezja.opole.pl
Opole, dnia 16 października 2020 roku
Nr 35/2020/A/KNC-K
DEKRET
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich
ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego
i świeckiego, od dnia jutrzejszego aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam,
co następuje.
1. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej
dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji, przebywających w kwarantannie
i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem.
2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym
zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
3. W kościołach czy kaplicach, leżących na terenie tzw. strefy żółtej, w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 4 m2
, natomiast w tzw. strefie czerwonej –
nie więcej niż 1 osoba na 7 m2
. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić
na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
4. Przyznaję wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy
świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 14 dni
przed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnych mieszkaniach.
5. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach.
W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich
odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta
od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj.
6. W kościołach parafialnych zalecam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji oraz – zwłaszcza w październiku i na
początku listopada – odmówienie Różańca. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie
której proboszcz mieszka.
7. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
8. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na
rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na
ANDRZEJ CZAJA
BISKUP OPOLSKI
rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku
jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.
9. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które
przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
10. Należy odwołać rekolekcje, misje czy wyjazdy duszpasterskie, organizowane dla wiernych
w parafiach.
11. Należy odwołać zaplanowane ogólne spotkania kapłańskie oraz zachować daleko idącą powściągliwość w spotkaniach prywatnych, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie
możliwe objęcie posługą duszpasterską wszystkich parafii Diecezji.
12. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w trybie zdalnym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać.
13. Zakazuję napełniania kropielnic wodą święconą.
14. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
15. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą
w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań
obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
16. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni
mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także
po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19,
to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
17. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt
w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb.
18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej Diecezji i przesłanego duszpasterzom pocztą służbową.
19. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów
niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych,
kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim
drogą służbowego maila.
20. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.
INFORMACJE KOŃCOWE
21. Odwołuję kursy formacyjne dla kapłanów, zaplanowane na październik i listopad br.
22. Zawieszam dalsze udzielanie sakramentu bierzmowania.
23. Odwołuję wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Tym samym kadencje aktualnych
Rad zostają przedłużone aż do nowych dyspozycji w tej sprawie.
24. Zarządzenia dotyczące organizacji Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych zostaną podane w późniejszym terminie.